Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS w Katowicach

Prywatne Gimnazjum Amikus

Ocena z zachowania

Oceny ze sprawowania

Zasady dokonywania oceny ze sprawowania ucznia

Ocena sumaryczna sprawowania ucznia dokonywana jest w oparciu o określenie częstości występowania parametrów opisujących jego zachowanie na terenie Szkoły, jak i  ( w szczególnych przypadkach) poza Szkołą.

Parametry opisujące zachowanie podzielone zostały na dwie grupy: A. – parametry dodatnio wpływające na ocenę sumaryczną oraz B. – parametry wpływające na nią ujemnie.

Natężenie występowania poszczególnych parametrów charakteryzuje się zróżnicowaną istotnością dla ustalenia oceny sumarycznej (np. nawet jednorazowo występująca dewastacja sprzętu, kradzież, pobicie lub psucie renomy Szkoły w środowisku pozaszkolnym skutkuje poważniejszymi konsekwencjami niż jednorazowy brak stroju galowego w dniu uroczystości szkolnej).

Za ocenę wyjściową przyjmuje się zachowanie dobre, a wyjściową liczbę punktów określa się na80. Występowanie każdego z parametrów obniżających ocenę w określonym natężeniu skutkuje odjęciem odpowiedniej liczby punktów (wg załączonych tabel) od bazowej liczby 80. Wystąpienie zaś któregokolwiek z parametrów mających wpływ dodatni skutkuje dodaniem przewidzianej w tabeli liczby punktów. Uzyskana ostatecznie liczba punktów stanowi podstawę do wystawienia odpowiedniej oceny ze sprawowania ucznia, według załączonej skali i przy zachowaniu wymienionych  pod tabelami zastrzeżeń.

 

Parametryzacja oceny ze sprawowania – Tabele 

Parametry mające dodatni wpływ na ocenę ze sprawowania

Parametr

Natężenie

czasem

często

b. często

Aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest otwarty na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, zadaje pytania, jest dociekliwy.

1

2

3

Wzorowo przestrzega zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie Szkoły.

1

2

3

Z szacunkiem odnosi się do pracowników Szkoły i innych uczniów, jest pomocny, chętnie dzieli się z innymi umiejętnościami i wiedzą.

1

2

3

Prezentuje i promuje postawę empatii, tolerancji i zainteresowania problemami innych, zwłaszcza słabszych i potrzebujących wsparcia.

2

3

4

Prezentuje wysoką kulturę osobistą w relacjach z pracownikami Szkoły, koleżankami i kolegami; dba o poprawność językową, w sposób szczególny przestrzega zasad savoir vivre .

1

2

3

Bierze udział w przedsięwzięciach klasowych i szkolnych o charakterze nieobowiązkowym (występy artystyczne, akcje charytatywne itp.)

2

3

4

Reprezentuje szkołę w inicjatywach zewnętrznych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, akcjach charytatywnych, przedsięwzięciach artystycznych, piknikach itp.

2

3

4

Inicjuje, współorganizuje klasowe i szkolne przedsięwzięcia nie wynikające z programu nauczania.

1

2

3

W środowisku pozaszkolnym w sposób szczególny dba o dobre imię i renomę Szkoły, jej pracowników i uczniów.

1

2

3

Dba o mienie Szkoły, pomaga w wyposażeniu, dekoracji  klas szkolnych, pracowni (np. prowadzenie gazetki, opieka nad roślinami, pomocami dydaktycznymi itp.)

1

2

3

Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach świetlicowych.

1

2

3

Inne, szczególnie istotne, pozytywne aspekty sprawowania, osiągnięcia ucznia:

 

 

 

 

2

3

4

 

Parametry mające ujemny wpływ na ocenę ze sprawowania

Parametr

Natężenie

rzadko

często

notorycznie

Nie przestrzega dyscypliny podczas lekcji, przeszkadza nauczycielom i innym uczniom
w ich trakcie.

1

2

3

Nie przestrzega zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie Szkoły.

1

2

3

Nie przestrzega obowiązku noszenia mundurka szkolnego.

2

3

4

Nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego w trakcie uroczystości szkolnych, obchodów świąt państwowych itp.

1

2

3

Spóźnia się na obowiązujące go zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

1

2

3

Opuszcza pojedyncze zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia.

2

3

4

Opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia.

2

3

4

Używa wulgarnego języka.

1

2

3

Samowolnie opuszcza budynek Szkoły.

2

3

4

Nie odnosi się z należnym szacunkiem
do pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek.

1

2

3

Prezentuje postawę ksenofobiczną, nietolerancyjną lub dyskryminacyjną
w stosunku do innych.

2

3

4

Narusza nietykalność cielesną (uczestnictwo
w bójkach, pobicie) lub narusza inne dobra osobiste innych (pomówienie, ubliżanie, poniżające traktowanie – w tym w przestrzeni wirtualnej i mediach elektronicznych).*

3

4

5

Nie przestrzega indywidualnych ustaleń dot. realizacji tzw. programów naprawczych, zmiany zachowania, poprawy ocen itp. zawartych
z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, psychologiem lub pedagogiem szkolnym.

1

2

3

Odmawia uczestnictwa w klasowych i szkolnych przedsięwzięciach niewynikających z planu lekcji (akademie, uroczystości, przedstawienia, akcje charytatywne itp.).

1

2

3

Nie szanuje mienia Szkoły, nienależycie obchodzi się z wyposażeniem.

1

2

3

Świadomie dopuszcza się niszczenia i dewastacji mienia Szkoły.*

3

4

5

Dopuszcza się kradzieży cudzego lub szkolnego mienia.*

3

4

5

Używa wyrobów tytoniowych i innych substancji zabronionych (alkohol, narkotyki, „dopalacze”)*

3

4

5

Nieuczciwie i źle wyraża się o Szkole, jej pracownikach i uczniach w środowisku pozaszkolnym.*

1

2

3

Swoim karygodnym zachowaniem poza Szkołą psuje jej reputację, renomę i dobre imię (spotkania i kontakty towarzyskie, wycieczki szkolne, aktywność w Internecie, na portalach społecznościowych itp.)*

3

4

5

Łamie obowiązujące w Polsce prawo.*

3

4

5

Skala ocen ze sprawowania 

Ocena z zachowania

Liczba uzyskanych punktów

Wzorowe

106 - 120

Bardzo dobre

91 - 105

Dobre

71 - 90

Odpowiednie

56 - 70

Nieodpowiednie

41 - 55

Naganne

0 - 40

 

Uzyskanie maksymalnej oceny punktowej (natężenie występowania: notorycznie) w przypadku któregokolwiek z parametrów z grupy B automatycznie uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej
lub bardzo dobrej.

*Występowanie któregokolwiek z parametrów oznaczonych gwiazdką powoduje obniżenie oceny
ze sprawowania o jeden stopień.

 

Ostateczną ocenę ze sprawowania ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna Szkoły.