Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS w Katowicach

Prywatne Gimnazjum Amikus

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji zostały opracowane przez radę pedagogiczną zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr WK-KP-4210/4/08 z dnia 5 lutego 2008r.

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
  2. Kandydaci do Gimnazjum „Amicus” dokonują zapisu w sekretariacie szkoły, w godz. 8:00 - 15:00. 
  3. Komplet dokumentów potrzebnych przy zapisach: 
  • podanie (według jednolitego wzoru – formularz rekrutacyjny poniżej), 
  • średnia ocen za I semestr kl. VI, 
  • 2 zdjęcia (podpisane z datą urodzenia i adresem), 
  • ksero świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i ksero zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej (dostarczyć natychmiast po ich otrzymaniu).

Uczniowie pragnący rozpocząć naukę w naszym gimnazjum muszą uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen powyżej 4.0 oraz dobry wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do klasy dwujęzycznej!


Uzupełnij formularz rekrutacyjny dostępny poniżej!


Czesne w gimnazjum w klasie ogólnej w roku szkolnym 2018/19 będzie wynosiło 830 zł. miesięcznie

Czesne w gimnazjum w klasie dwujęzycznej w roku szkolnym 2018/19 będzie wynosiło 850 zł. miesięcznie

Czesne płatne jest 12 miesięcy/rok + jednorazowe wpisowe 1230 zł.

 

REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, oprócz złożenia standardowych dokumentów, zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego z języka angielskiego z elementami matematyki.

Egzamin z języka angielskiego sprawdza znajomość języka w zakresie słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu na poziomie A2 i składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Do części ustnej dopuszczeni zostają uczniowie, którzy uzyskali w części pisemnej przynajmniej 65% punktów.

Jeżeli przegapiłeś termin egzaminów wstępnych do Naszego Gimnazjum, specjalnie dla Ciebie odbędzie się dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. Codziennie możesz umówić się na spotkanie w sekretariacie szkoły. 

Koszt egzaminu: 50 zł.
Zapisy w sekretariacie.

Zapraszamy!

 


Uzupełnij formularz rekrutacyjny dostępny poniżej!

 


Czesne w gimnazjum w klasie ogólnej w roku szkolnym 2018/19 wynosi 910 zł. miesięcznie

Czesne płatne jest 12 miesięcy/rok + jednorazowe wpisowe 1230 zł.

Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


ADRES KORESPONDENCYJNY


SZKOŁA REJONOWA


POPRZEDNIA SZKOŁA


WYBÓR DRUGIEGO JĘZYKA:


CZY UCZEŃ MIAŁ KONTAKT Z WYBRANYM JĘZYKIEM? JAK DŁUGO?:


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUNSzanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów, dalej jako „Państwa dane osobowe”.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Prywatną Szkołę Podstawowąa „AMICUS” w Katowicach przy ul. Witosa 18 (dalej jako PSPA) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa „AMICUS” z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 18 Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 32 254 91 94 lub przesyłając korespondencję na adres PSPA, z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania PSPA. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie przez PSPA Państwa dane osobowe może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez PSPA).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.POWRÓT